Monday, 22 July 2024

ÁSZF

Az Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) hatálya a Gordius Inox Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-2510 Dorog, Rákóczi utca 19. cégjegyzék száma: 11-09-008634, Komárom-Esztergom megyei Bíróság, mint Cégbíróság, adószáma: 12814855-2-11) mint Szolgáltató részére adott megrendelésekre és azok teljesítésére terjed ki, a felek kereskedelmi jogviszonyában, ha a Szolgáltató és a Megrendelő ettől eltérő, egyedi megállapodást vagy szerződést nem kötnek.


1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő a jelen Általános Szállítási Feltételek ismeretében ad megrendelést Szolgáltatónak, aki azt a szóbeli vagy írásos visszaigazolás szerinti kondíciókkal szállítja.

Szolgáltató a jelen Feltételek szerint létrejött szerződés alapján leszállítja, Megrendelő átveszi, az általa megrendelt, külön specifikált, különböző méretű és típusú terméket.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy kizárólag fizetőképes Megrendelő igényeit vegye figyelembe. Fizetésképtelen, csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló, illetve ezek törvényes feltételeinek fennállása esetén is, Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni és a teljesítést megtagadni, továbbá kártérítési igényeit érvényesíteni. Ugyanez az eljárás érvényes olyan Megrendelő esetére, amelynek lejárt tartozása van Szolgáltatóval szemben.

A szerződés tárgyát képező termékek árát, mennyiségét, szállítási határidejét, méretét, valamint a minőségi követelményeket (szabvány esetén az azokra történő utalással) felek külön megállapodásban, illetve a Megrendelő által adott, Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben rögzítik. Az 1000 EUR-t meghaladó megrendelések esetén a szállítási szerződés kizárólag a visszaigazolás után tekinthető megkötöttnek!

 

2. ELADÁSI ÁRAK, KEDVEZMÉNYEK

2.1

Amennyiben Megrendelő nem egy adott, még érvényes árajánlatra, vagy korábbi megállapodásra hivatkozva adja le rendelését, úgy Szolgáltató a megrendelés napján érvényben lévő árak szerinti díjat számolja fel, Megrendelő korábban megállapított kedvezményrendszerének figyelembe vételével. Szolgáltató az árak helyesbítésének jogát mindenkor fenntartja, kivéve ha Felek azokat már szerződésben rögzítették.

A megrendelés és a visszaigazolás másik félhez történő megküldésével a felek között a jelen Általános Szállítási Feltételek tartalma szerinti szállítási szerződés jön létre, melynek részét képezi a Megrendelő által írásban adott megrendelés, és a Szolgáltató szóbeli vagy írásos visszaigazolása.

2.2

Kezelési és csomagolási felárak. Amennyiben a vásárolt áru mennyisége nem éri el a kiszerelési egységet (doboz mennyiség) csomagolási és kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke

  1-  5 cikk esetén nettó  3.500.-Ft számlavégösszeg alatt 300 Ft+ÁFA
  6-10 cikk esetén nettó 7.500.-Ft számlavégösszeg alatt 600 Ft+ ÁFA
11-20 cikk esetén nettó 15.000.-Ft számlavégösszeg alatt 1.200 Ft+ÁFA
21-30 cikk esetén nettó 30.000.-Ft számlavégösszeg alatt 2.400 Ft+ÁFA
31-40 cikk esetén nettó 40.000.-Ft számlavégösszeg alatt 3.500 Ft+ÁFA
41-     cikk esetén nettó 50.000.-Ft számlavégösszeg alatt 5.000 Ft+ÁFA

A fenti számítást természetesen nem alkalmazzuk abban az esetben ha készlethiány miatt nem áll módunkban kiszerelési egységet biztosítani.

 

3. ÁRUSZÁLLÍTÁS

3.1.

Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező áruból a visszaigazolt megrendelés alapján leszállítja a megrendelt tételeket.

Szolgáltató a részszállítás jogát fenntartja.

Szolgáltató a szállítási határidőket tájékoztató jelleggel visszaigazolja Megrendelőnek. Szolgáltató a visszaigazolt határidőket legjobb tudása szerint igyekszik betartani, de kiköti, hogy Szolgáltatónak fel nem róható esetleges szállítási késedelem (Vis maior) esetén Megrendelő nem támaszthat semmiféle követelést Szolgáltatóval szemben.

3.2.

Az áru szállítása a Szolgáltató székhelyéről (H-2510 Dorog, Rákóczi utca 19) – 90.000Ft nettó számlaérték felett – a Szolgáltató költségére történik, a Szolgáltató által megbízott, vele szerződéses kapcsolatban álló fuvarozó által. A megadott értékhatár alatt a Szolgáltató az áruszállításból eredő költségeket (+ÁFA) felszámítja. Az áruszállítás költségeiről kérés esetén a Szolgáltató köteles előzetes tájékoztatást adni.

Szolgáltató Magyarország területén kívüli szállítást csak külön megállapodás és díjazás ellenében vállal.

Amennyiben az árut Megrendelő – döntése alapján – saját fuvareszközével, vagy általa megbízott fuvarozóval szállítja, szállíttatja el, ennek költségét és kockázatát maga viseli.

Kiszállításkor a Szolgáltató számlaértéktől függetlenül számlánként 250.- HUF nettó csomagolási felárat számít fel.

Szolgáltatónak jogában áll a kiszállításhoz felhasznált csomagolóanyagok (dobozok, raklap, fólia, stb.) költségét a Megrendelőre terhelni, és mint "Csomagolási díj" kiszámlázni, amennyiben a megrendelő egyedi igényeket támaszt a csomagolásra vonatkozólag.

3.3.

A leszállított áru kirakása és átvétele a Megrendelő feladata. Az átvétel alkalmával a Megrendelő a jó kereskedő gondosságával átvizsgálja az árut, és ha megállapítja vagy gyanítja, hogy a fuvarozáskor az kárt szenvedett, úgy jogérvényesítésre alkalmas írásbeli fenntartással él (jegyzőkönyv, átvételi elismervényre rávezetett részletes záradék, stb.).

Megrendelő által panaszolt hiányok illetve minőségi kifogások bizonyítása minden esetben Megrendelőt terhelik.

 

4. TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁS

Az áru ellenértékét tartalmazó számla teljes kifizetéséig a leszállított áru tulajdonjoga nem száll át, az a Szolgáltatót illeti. Ennek megfelelően az átvett árut Megrendelő gondosan, szakszerűen őrzi és kezeli.

A tárolást a Megrendelő oly módon hajtja végre, hogy a Szolgáltatónak tulajdonát képező áru mindenkor azonosítható legyen, az egyéb áruktól elkülönüljön, Szállító tulajdonjoga mindenkor kétségtelenül megállapítható legyen és a tárolás módja megóvja az árut a károsodástól.

Ha a Megrendelő valamilyen árut nem kifogásol, hanem saját gazdasági érdekéből visszaszállítani óhajt a szolgáltatónak, az csak előzetes megállapodás után történhet, amikor is a szolgáltató kezelési költséget számíthat fel, ami maximum 10%-a lehet a visszaszállított áru értékének.

 

5. EGYEDI GYÁRTÁS

Egyedi, tömeggyártás szerint gyártott kötőelemek esetben megrendelt mennyiségtől plusz-mínusz 10% eltérés lehet, amit a Megrendelő köteles tudomásul venni és elfogadni. Az ebből adódó esetleges kárért nem teheti felelőssé a Szolgáltatót. Az egyedi igények szerint gyártott kötőelemek egységárai külön árajánlat alapján kerülnek megállapításra.

 

6. MINŐSÉG TANUSÍTÁS

6.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállított termékek minősége minden esetben megfelel az adott árura vonatkozó szabvány előírásainak, illetve a felek külön szerződésben rögzített megállapodásának.

A minőség tekintetében Szolgáltató a jogszabály által előírt jótállási kötelezettséggel tartozik

6.2 Előre jelzett igény esetén MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot illetve az MSZ EN 10204:2005 szabványban szereplő vizsgálati bizonylatokat mellékelünk a megvásárolt termékekhez költségtérítés ellenében. Az MSZ EN 10204:2005 szabványban szereplő vizsgálati bizonylatokat utólagos beszerzése nem lehetséges.

 

7. ELSZÁMOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltató a leszállított árukról számlát állít ki, melyet megküld Megrendelőnek.

Fizetés módját, határidejét, valamint a Szolgáltató bankjának és folyószámlájának adatait a számla tartalmazza.

Az első vásárlás minden esetben készpénzes. Ettől eltérni, csak külön megállapodás esetén lehet eltérni.

10 000 Ft nettó érték alatt nem áll módunkban átutalásos számlát kiállítani. Ettől csak szerződött partnereink, illetve külön megállapodás esetén lehetséges.

Késedelmes fizetés esetére felek késedelmi kamat fizetésének kötelezettségét kötik ki, melynek mértéke a mindenkori jegybank alapkamat kétszerese.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nemfizetése esetén 100.000 Ft összeghatárig köteles a Szolgáltatónak a követeléskezelésből adódó költségeit megtéríteni.

 

8. REKLAMÁCIÓ, KIFOGÁSOK INTÉZÉSE

8.1

Amennyiben Megrendelő az áru átvételekor szemrevételezés során nyilvánvaló hibát észlel, arról Szolgáltató írásban haladéktalanul értesíti. A minőségi kifogások előterjesztéséhez felek nyolc (8) napos határidőt határoznak meg. A hibás árut Megrendelő elkülönítetten tárolja, hogy Szolgáltató azt megvizsgálhassa, a kifogás jogszerűségét elbírálhassa.

Ha a kifogás alapos volt, Szolgáltató az árut visszavételezi és helyette megfelelő minőségű árut köteles szállít.

8.2.

Amennyiben Megrendelő által megállapítható, hogy az áru a fuvarozás alatt kárt szenvedett, vagy a fuvarozás mennyiségi kifogásra adhat okot, úgy köteles haladéktalanul jogérvényesítésre alkalmas, írásbeli fenntartással élni (jegyzőkönyv, átvételi elismervényre rávezetett záradék, stb.).

8.3

Megrendelő kizárólag a számla lejárata napjáig emelhet számlakifogást. Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül nem vonható össze egy adott számlán szereplő követelés más jogügylet folyamán keletkezett egyéb számlán szereplő nem jogerős tartozással vagy követeléssel.

8.4

Jelen 8. pontban írott határidők a reklamáció tekintetében jogvesztőnek minősülnek.

 

9. TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

9.1.

Felek tudomásul veszik, hogy minden olyan tény, adat, és valamennyi, a felek működését érintő információ, amelyekről az együttműködésük során tudomást szereznek, bizalmas információnak tekintendő.

A felek a bizalmas információk azon körét, amely üzleti, bank, illetve értékpapír titoknak minősül, az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kötelesek kezelni. Üzleti titok nyilvánosságra hozatala, bármely harmadik féllel történő közlése a szerződés súlyos megszegésének minősül.

Felek kifejezetten üzleti titoknak minősítik, ha a jelen Általános Szállítási Feltételektől eltérő feltételekkel kötnek szállítási szerződést, így ennek keretében különösen az áru árára és a fizetési feltételekre vonatkozó előírásokat.

9.2.

A titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei feleket mindaddig terhelik, míg az jogszerűen más úton nyilvánosságra nem kerül, vagy ameddig annak titokként történő megőrzéséhez bármelyik félnek jogszerű érdeke fűződik.

9.3.

Felek kötelesek megtéríteni a másik félnek azt a vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet a jelen szerződésben meghatározott titokvédelmi kötelezettség megszegésével okoznak.

9.4.

Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha bármelyik fél az erre illetékes hatóság, bíróság felhívására a hatósággal, bírósággal közli az üzleti titoknak, illetve bizalmasnak minősített információkat, adatokat.

9.5.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval kötött szerződésének elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz is, hogy Szolgáltató a Megrendelő esetleges fizetési késedelme vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a követelés behajtását harmadik félre bízza és neki Megrendelő adatait átadja. Megrendelő kijelenti, hogy ezen eljárást nem tekinti az üzleti titok megsértésének, illetve a személyes adatokkal történő visszaélésnek.

 

10. EGYEBEK

10.1.

A jelen Általános Szállítási Feltételek Megrendelő részéről elfogadottnak tekintendők, ha megrendelését Szolgáltatónak átadja/átküldi. A Szállító megrendelést visszaigazoló értesítésével jelen Szállítási Feltételek felek jogviszonyában az áru szállítása vonatkozásában hatályba lépnek.

10.2.

Jogvita esetén mindenkor a szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

10.3.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak.

Dorog, 2014.11.15

Puksa Ferenc

ügyvezető igazgató

 

 

 

GORDIUS INOX = BIZTOS KÖTÉS

 

INOX ami örökre rabul ejt!